I Prywatne LO w Słupsku

Sprostanie globalnym wyzwaniom związanym z wodą poprzez innowacyjną edukację

Państwa biorące udział w projekcie

  • Polska
  • Rumunia 
  • Turcja

Informacje o projekcie

Cel główny projektu koncentruje się na podnoszeniu świadomości wśród młodzieży na temat znaczenia ochrony wody i zrównoważonego zarządzania wodą. Projekt ten ma na celu osiągnięcie tego poprzez szereg działań edukacyjnych i uświadamiających, realizowanych przez trzy  z szkoły Polski, Turcji i Rumunii.

Szczegółowe cele projektu obejmują:

Edukacja o Globalnym Kryzysie Wodnym: Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat globalnego kryzysu wodnego, w tym jego przyczyn, konsekwencji i potencjalnych rozwiązań.

Rozwój Praktycznych Umiejętności: Promowanie rozwoju praktycznych umiejętności i wiedzy, które pozwolą młodym ludziom na aktywne działanie jako agenci zmian w ich społecznościach, poprzez szkolenia z zakresu ochrony wody i zrównoważonego zarządzania nią.

Inicjatywy Społeczne i Środowiskowe: Zachęcanie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz rozwiązania kryzysu wodnego poprzez organizowanie kampanii uświadamiających i wydarzeń środowiskowych.

Wymiana Międzykulturowa i Dialog: Wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu poprzez spotkania, warsztaty i inne działania, które zachęcają do wzajemnego uczenia się i zrozumienia między młodzieżą z różnych krajów.

Projekt realizowany: od 01/09/2023 do 31/08/2025.

Łączne dofinansowanie: 60 000 EUR