I Prywatne LO w Słupsku

Let`s Unite For Clean Water

Państwa biorące udział w projekcie

  • Polska
  • Turcja
  • Rumunia

Informacje o projekcie

Celem tego projektu jest podniesienie świadomości uczniów i społeczności lokalnej na temat znaczenia wody i problemów związanych z jej nieodpowiedzialnym korzystaniem. Projekt obejmuje różne działania, takie jak tworzenie plakatów, filmów i ankiet, organizowanie lokalnych kampanii oraz uczęszczanie na lekcje i zajęcia ruchowe. Projekt ma również na celu stworzenie sieci szkół przyjaznych wodzie oraz przedstawienie władzom lokalnym planu rozszerzenia wykorzystania planu w kilku szkołach w regionie.

Projekt realizowany: od 01-03-2022  do 01-03-2024.

Łączne dofinansowanie: 60 000 EUR